Algemene voorwaarden

Algemeen

Gewichtsconsulenten praktijk Anne Booij is opgericht door Anne-Martine Booij gevestigd in Koog aan de Zaan en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 80098509

De gewichtsconsulent richt zich op het coachen van kinderen, volwassenen en ouderen op het gebied van voedings- en leefstijl. De gewichtsconsulent geeft advies aan de client op het praktijkadres, tenzij anders is afgesproken. Het is ook mogelijk om advies te krijgen per telefoon, e-mail of Skype. Hier worden aparte afspraken over gemaakt.

De BGN-gewichtsconsulent kan de cliënten op persoonlijke basis van advies voorzien als door een verwijzing van een arts. Als dit laatste van toepassing is, houdt deze de verwijzende arts op de hoogte van de ontwikkeling. De gegevens van de client worden zonder toestemming van de client zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Verhindering

Indien bij verhindering de afspraak minimaal 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt dit niet in rekening gebracht. Bij afzeggingen binnen 24 uur, wordt de door u gereserveerde diensten gefactureerd. Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per mail of telefonisch. Tijdens de consulten of het uitvoeren van een opdracht wordt de telefoon niet opgenomen. U heeft dan de mogelijkheid om de voicemail in te spreken.

Tarieven

De tarieven staan vermeld op de pagina ‘De trajecten’ van de website van Voeding in Balans (www.voedinginbalans.com) of zijn op te vragen bij Anne Booij. Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Als er tariefswijzigingen zijn worden deze minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

Betalingsvoorwaarden

Voor betalingen ontvangt u een factuur, deze dient binnen 30 dagen na de factuurdatum in volledigheid te zijn voldaan.

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, volgt een betalingsherinnering. Indien er niet binnen 14 dagen na de betalingsherinnering is voldaan, dan is Anne Booij gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van € 5,00 euro per nota, in rekening te brengen.

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijschreven op de rekening van Anne Booij, is de gewichtsconsulente genoodzaakt de vorderingen die Anne Booij op u heeft uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, comfort de wet, volledig voor uw rekening.

Bij een betalingsachterstand is Anne Booij gerechtigd verdere consulten op te schorten, totdat de betaling is voldaan.

Aansprakelijk

Anne Booij zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Anne Booij heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Anne Booij is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Anne Booij.

Voor lichamelijke- en psychische klachten van de client, raadt Anne Booij aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Vertrouwelijk

Anne Booij is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de consulten of opdrachten. Voor overleg met derden in het belang van de client, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

Anne Booij zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van Persoonsgegevens, waaronder de Algemeen Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Opschorting, ontbinding en tussentijds opzeggen

Anne Booij is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien cliënten of de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.

Anne Booij is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Anne Booij kan worden gevergd.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Anne Booij op de client onmiddellijk opeisbaar.

Wanneer een client besluit eerder te stoppen dan er in de overeenkomst staat, is er de mogelijkheid de overgebleven consulten te herpakken binnen een jaar na de eerste factuurdatum.

Voorbeeld:

Start: 1-11-2020

Tussentijdse stop: 1-12-2020

Consulten opmaken voor 1-11-2021

Vindplaats voorwaarden

De voorwaarden zijn geplaats op de website www.voedinginbalans.com , onder het kopje ‘contact’.

Van toepassing is steeds de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Anne Booij